Onze medewerkers doen hun uiterste best u zo goed mogelijk te helpen. Desondanks kan het uiteraard een keer voor komen dat u ontevreden bent of een klacht heeft. Indien dit het geval is, meldt het ons gerust. Naast het feit dat wij uw klacht of onvrede graag willen oplossen zien wij deze signalen ook als een middel om onze zorgverlening nog beter te organiseren.

De werkwijze:

Heeft u een klacht of bent u niet tevreden, bespreekt u dit dan met onze klachtenbehandelaar. Deze stelt het namelijk vaak op prijs dat hij of zij direct de gelegenheid krijgt de oorzaak van uw klacht met u te bespreken;

Meldt u uw klacht of onvrede liever niet derden.

Komt u in overleg met de klachtenbehandelaar niet tot een oplossing, dan kunt u zich telefonisch of schriftelijk wenden tot de de manager. Deze zal vervolgens contact met u opnemen om de situatie met u te bespreken en proberen tot een oplossing te komen;

Komt u met zowel de klachtenbehandelaar als de manager niet tot een oplossing, dan zal uw klacht of onvrede worden voorgelegd aan de directie van Mr Mode. In overleg met u zal dan alsnog geprobeerd worden tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen;

Als blijkt dat u na bovenstaande stappen niet tot een oplossing kunt komen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de externe klachtencommissie l. Uw klachten kunnen schriftelijk ingediend worden bij de secretaris van de klachtencommissie, hetzij per post hetzij in een gescand document per e-mail. De klachtenbrief dient voorzien te zijn van een handtekening van de klager en de volledige NAW gegevens van klager, te weten: naam, voorletters, adres, woonplaats en telefoonnummer van klager, alsmede de correcte en volledige NAW gegevens van aangeklaagde.

Contactgegevens geschillencommissie:

 Het spreekt voor zich dat uw klacht of onvrede, zowel intern als extern, uiterst vertrouwelijk zal worden